ArtVorgangMandantDokumente
Sitzung07.05.2024 GemeinderatGemeinde Hitzhofen
Sitzung21.05.2024 GemeinderatGemeinde Hitzhofen
Sitzung16.04.2024 GemeinderatGemeinde Hitzhofen
Sitzung19.03.2024 GemeinderatGemeinde Hitzhofen
Sitzung20.02.2024 GemeinderatGemeinde Hitzhofen
Sitzung23.01.2024 GemeinderatGemeinde Hitzhofen
TOPPräsentation Kommunale Wärmeplanung Gemeinde Hitzhofen durch Institut für Energietechnik GmbH, Amberg (Sitzung:23.01.2024) GemeinderatGemeinde Hitzhofen
Sitzung05.12.2023 GemeinderatGemeinde Hitzhofen
Sitzung19.12.2023 GemeinderatGemeinde Hitzhofen
Sitzung21.11.2023 GemeinderatGemeinde Hitzhofen
Sitzung24.10.2023 GemeinderatGemeinde Hitzhofen
Sitzung07.11.2023 SchulverbandSchulverband Böhmfeld-Hitzhofen
Sitzung10.10.2023 GemeinderatGemeinde Hitzhofen
Sitzung26.09.2023 GemeinderatGemeinde Hitzhofen
Sitzung22.08.2023 GemeinderatGemeinde Hitzhofen
Sitzung18.07.2023 GemeinderatGemeinde Hitzhofen
Sitzung27.06.2023 GemeinderatGemeinde Hitzhofen
Sitzung13.06.2023 GemeinderatGemeinde Hitzhofen